Agencja pracy tymczasowej, doradztwo personalne – Warszawa, Białystok

Dla jednego z naszych Klient�w poszukujemy Kandydat�w na stanowisko:

Opiekun w żłobku

 Zakres obowi�zków:

 • opieka nad dzie�mi i towarzyszenie w rozwoju dzieciom
 • pomoc przy podstawowych czynno�ciach higienicznych
 • pomoc przy karmieniu i przebieraniu dzieci
 • utrzymanie porz�dku w sali

 

Wymagania:

 • odbyte 160 godz. szkolenie dla opiekuna dziennego lub do�wiadczenie w pracy z dzie�mi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesi�cy bezpo�rednio przed podj�ciem zatrudnienia jako dzienny opiekun

lub

 • kwalifikacje: piel�gniarki, po�o�nej, opiekunki dzieci�cej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opieku�czo-wychowawczego

lub

 • wykszta�cenie �rednie oraz:

       - co najmniej dwuletnie do�wiadczenie w pracy z dzie�mi w

       wieku do lat 3 lub

       - przed zatrudnieniem jako opiekun w ��obku odbyte 280 -

       godzinne szkolenia, z czego co najmniej 80 godzin w formie

       zaj�� praktycznych, polegaj�cych na sprawowaniu opieki

       nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna

 

 

Mile widziane osoby w tracie studiów, kursów lub nauki policealnej.

 

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o prac� lub B2B
 • atrakcyjny pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie na �ycie, premi�
 • dogodn� lokalizacj� w okolicy Galerii Mokotów
 • prac� w mi�ej atmosferze

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO". 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners