Agencja pracy tymczasowej, doradztwo personalne – Warszawa, Białystok

Aktualnie dla jednego z naszych Klientów z Administracji państwowej poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Asystent/Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Realizacja zadań określonych dla Sekcji Kontraktowania I / II, w szczególności:


1) Opiniowanie w wyznaczonych terminach wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) i ich zmian,
2) Przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie kontraktowania oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów,
3) Udział w ocenie pracy ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków
o dofinansowanie lub rozpatrywania środków odwoławczych oraz współpraca
z ekspertami,
4) Udział w procesie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie:
• weryfikacja formalna wniosków,
• ocena wniosków o dofinansowanie, w tym w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP),
• weryfikacja danych i dokumentów dostarczanych przez wnioskodawców,
• bieżące wprowadzanie danych dot. prowadzonej oceny do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI),
• przygotowanie i prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami.
5) Udział w przygotowaniu list ocenionych projektów wraz z rekomendacją udzielenia bądź odmowy udzielenia dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR),
6) Udział w procesie rozpatrywania środków odwoławczych,
7) Przygotowanie wyznaczonych umów z beneficjentami,
8) Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających kontraktowanie,
9) Bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych i systemów informatycznych danymi w zakresie realizowanych zadań,
10) Udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów,
11) Udział w opracowywaniu założeń do realizacji nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, inicjowanie zmian przepisów w tym zakresie,
12) Przygotowanie (m.in. we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP)
i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażanych działań,
13) Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców usług przy realizacji zadań,
14) Współpraca w zakresie realizacji zadań Departamentu Usług Proinnowacyjnych (DPU) oraz innych powierzonych zadań,
15) Udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań,
16) Prowadzenie archiwizacji dokumentów.

 

Wymagania:

Wykształcenie:

Wyższe (minimum licencjat) lub średnie (w przypadku asystenta)

 

Doświadczenie:

3 lata doświadczenia zawodowego lub 3 miesiące (w przypadku asystenta)

 

Doświadczenie związane z kontraktowaniem programów/projektów lub biurowe (w przypadku asystenta)

 

Wiedza: Znajomość systemu wdrażania funduszy strukturalnych

 

Znajomość zasad pomocy publicznej

 

Podstawowa znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp)

 

Podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych

 

Podstawowa znajomość prawa cywilnego (w zakresie umów cywilno-prawnych)
lub niewymagana (w przypadku asystenta)

 

Umiejętności:
Sprawna obsługa aplikacji komputerowych (pakiet MS Office), w tym MS Excel na poziomie średniozaawansowanym

 

Umiejętność współpracy

 

Umiejętność organizacji i planowania

 

Zdolność analitycznego myślenia

 

Gotowość do podróży służbowych


Niekaralność za umyślne przestępstwa przeciwko mieniu lub dokumentom

 

 

Wymagania pożądane:


Wykształcenie: Wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, prawa lub pokrewnych, ew. studia podyplomowe z ww. dziedzin

 

Doświadczenie:
Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
Min. 3 lata doświadczenia pracy w zakresie przygotowywania lub kontraktowania programów/projektów
Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego

 

Wiedza:
Wiedza w zakresie sposobów i warunków świadczenia usług proinnowacyjnych
Znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu
Znajomość zasad rachunkowości
Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
Praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp)

 

Umiejętności:
MS Excel poziom zaawansowany (samodzielne generowanie wybranych grup danych, projektowanie ich formatu, itp.)
Prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych)

Oferujemy:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę za pośrednictwem Agencji Pracy
  • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
  • pracę w pełnym wymiarze godzin
  • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO”. 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners