Agencja pracy tymczasowej, doradztwo personalne – Warszawa, Białystok

Aktualnie dla jednego z naszych Klientów z Administracji państwowej poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 

Wykonywanie zadań:

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 – poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w zakresie:

 

·        opracowywanie i aktualizacja dokumentów programowych oraz procedur w zakresie realizacji umów z beneficjentami, w tym rozliczania projektów;

·        weryfikacja i rekomendowanie wniosków o płatność;

·        weryfikacja i zatwierdzanie zmian zgłaszanych przez beneficjentów do umów
o dofinansowanie projektów;

·        przygotowywanie interpretacji i wyjaśnień dotyczących zakresu wdrażanego poddziałania;

·        planowanie i sprawozdawczość;

·        współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie procesów dotyczących obszaru tematycznego Sekcji;

·        zapewnienie prawidłowości danych wprowadzanych do systemów informatycznych w szczególności LSI1420 oraz SL2014;

·        przechowywanie i archiwizacja dokumentów będących w posiadaniu Sekcji.

 

Wsparcie prac związanych z programowaniem instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie:

 

·        opracowywania dokumentacji programowej dotyczącej instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2014-2020;

·        organizacji spotkań i współpracy z jednostkami systemu wdrażania i nadzoru instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2014-2020;

·        współpracy z zespołami merytorycznymi PARP w zakresie programowania instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2014-2020.

Prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców usług.

Współpraca z zespołami merytorycznymi PARP w zakresie wdrażanych programów.

 

Wymagania:

·        Wykształcenie wyższe;

·        Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją programów unijnych  dla Starszego Specjalisty, minimum roczne dla Specjalisty;

·        Znajomość zagadnień z zakresu zasad funkcjonowania Funduszy Europejskich;

·        Znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

·        Umiejętność analizy dokumentów o charakterze prawnym;

·        Bardzo dobra obsługa aplikacji MS Office, w tym Excel na poziomie zaawansowanym;

·        Umiejętności analizy dokumentów o charakterze prawnym;

·        Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;

·        Samodzielność w realizacji zadań.


Wymagania pożądane:

·        Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub z obszaru finansów i rachunkowości;

·        Doświadczenie zawodowe w pracy w Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej programy współfinansowane z funduszy UE w zakresie podobnym do wykonywanej pracy;

·        Znajomości zagadnień z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

·        Znajomości wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

·        Znajomość obsługi systemu SL2014-2020;

·        Prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 

·        Zatrudnienie na czas określony na podstawie umowy o pracę za pośrednictwem Agencji Pracy

·        Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności

·        Pracę w pełnym wymiarze godzin

·        Szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia

 

 

Ilość dostępnych stanowisk: 2

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO”. 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners