Agencja pracy tymczasowej, doradztwo personalne – Warszawa, Białystok

Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 

Realizacja zadań określonych dla Sekcji Kontraktowania I / II, w szczególności:

 

1)     Opiniowanie w wyznaczonych terminach wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) i ich zmian,

2)     Przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie kontraktowania oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów,

3)     Udział w ocenie pracy ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków
          o dofinansowanie lub rozpatrywania środków odwoławczych oraz współpraca z ekspertami,

4)     Udział w procesie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie:

·     weryfikacja formalna wniosków,

·     ocena wniosków o dofinansowanie, w tym w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP),

·     weryfikacja danych i dokumentów dostarczanych przez wnioskodawców,

·     bieżące wprowadzanie danych dot. prowadzonej oceny do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI),

·     przygotowanie i prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami.

5)     Udział w przygotowaniu list ocenionych projektów wraz z rekomendacją udzielenia bądź odmowy udzielenia dofinansowania ze środków Programu          Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR),

6)     Udział w procesie rozpatrywania środków odwoławczych,

7)     Przygotowanie wyznaczonych umów z beneficjentami,

8)     Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających kontraktowanie,

9)     Bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych i systemów informatycznych danymi w zakresie realizowanych zadań,

10)  Udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów,

11)  Udział w opracowywaniu założeń do realizacji nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, inicjowanie zmian            przepisów w tym zakresie,

12)  Przygotowanie (m.in. we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP)
         i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażanych działań,

13)  Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców usług przy realizacji zadań,

14)  Współpraca w zakresie realizacji zadań Departamentu Usług Proinnowacyjnych (DPU) oraz innych powierzonych zadań,

15)  Udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań,

16)  Prowadzenie archiwizacji dokumentów.

 

Wymagania:
 

Wykształcenie: Wyższe (minimum licencjat)


Doświadczenie:

·       3 lata doświadczenia zawodowego

·       Doświadczenie związane z kontraktowaniem programów/projektów


Wiedza:

·       Znajomość systemu wdrażania funduszy strukturalnych

·       Znajomość zasad pomocy publicznej

·       Podstawowa znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp)

·       Podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych

·       Podstawowa znajomość prawa cywilnego (w zakresie umów cywilno-prawnych)


Umiejętności:

·       Sprawna obsługa aplikacji komputerowych (pakiet MS Office), w tym MS Excel na poziomie średniozaawansowanym

·       Umiejętność współpracy

·       Umiejętność organizacji i planowania

·       Zdolność analitycznego myślenia

·       Gotowość do podróży służbowych


Niekaralność za umyślne przestępstwa przeciwko mieniu lub dokumentom

 


Wymagania pożądane

Wykształcenie: Wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, prawa lub pokrewnych, ew. studia podyplomowe z ww. dziedzin


Doświadczenie:

·       Doświadczenie w pracy w administracji publicznej

·       Min. 3 lata doświadczenia pracy w zakresie przygotowywania lub kontraktowania programów/projektów, lub w realizacji programów/projektów finansowanych z funduszy europejskich, lub w merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie

·       Znajomość celów i sposobu realizacji działań/poddziałań POIR, w szczególności merytorycznych kryteriów wyboru projektów

·       Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego


Wiedza:

·       Znajomość tematyki funduszy europejskich, w szczególności EFRR

·       Wiedza w zakresie sposobów i warunków świadczenia usług proinnowacyjnych

·       Znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu

·       Znajomość zasad rachunkowości

·       Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

·       Praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp)


Umiejętności:

- MS Excel poziom zaawansowany (samodzielne generowanie wybranych grup danych, projektowanie ich formatu, itp.)
- Prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych)
 

 

Oferujemy:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
  • pracę w pełnym wymiarze godzin
  • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO”. 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners