Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Radca Prawny

 

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 

• sporządzanie opinii i analiz prawnych w sprawach indywidualnych oraz o charakterze generalnym w zakresie działalności Agencji;
• opiniowanie i kontrola projektów decyzji i postanowień administracyjnych wydawanych w sprawach dotyczących zwrotu środków, egzekucji       
   administracyjnej oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności w postępowaniach prowadzonych przez Agencję;
• sporządzanie projektów dokumentów oraz pism związanych z działalnością Agencji;
• reprezentacja Agencji w sprawach cywilnych i administracyjnych w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych.

 


Wymagania konieczne:

 

 

Wykształcenie: wykształcenie wyższe prawnicze, wpis na listę radców prawnych


Doświadczenie zawodowe:
• co najmniej 4-letni staż pracy po ukończeniu wyższych studiów prawniczych i uzyskaniu tytułu magistra,
• co najmniej roczne doświadczenie w pracy w komórce prawnej organu państwowego, przedsiębiorcy lub kancelarii prawnej lub w zakresie programowania lub wdrażania programów operacyjnych.


Poziom znajomości zagadnień z zakresu:

 • obowiązującego systemu prawnego, w tym prawa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • doświadczenie w wykonywaniu zadań w zakresie co najmniej jednej z następujących dziedzin: finanse publiczne, postępowanie administracyjne, fundusze strukturalne, pomoc publiczna, sprawy sądowo-administracyjne,
 • praktyczna umiejętność wyszukiwania i stosowania przepisów prawnych, znajomość orzecznictwa i doktryny w zakresie powierzanych obowiązków,
 • podstawowa wiedza o UE i funduszach strukturalnych oraz o zadaniach realizowanych przez Agencję.

Poziom znajomości języka obcego:

 • Poziom znajomości języka obcego - znajomość jęz. angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentami w jęz. angielskim.

Poziom obsługi programów komputerowych:

 • MS Office (Ms Word oraz Ms Excel) oraz narzędzi informatycznych z zakresu informacji prawnej typu Lex, Legalis – biegła znajomość.

  Wymagania pożądane:

   
 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu:
  Znajomość specyfiki działań realizowanych przez Agencję lub inne instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych, zwłaszcza w procesie odzyskiwania środków w trybie postępowania administracyjnego lub regulacji dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis.
 • Poziom znajomości języka obcego: biegła znajomość języka angielskiego,
 • Poziom obsługi programów komputerowych: biegła znajomość MS Excel
Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony ( maksymalnie 18 miesięcy) za pośrednictwem Agencji Pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego
 • atrakcyjne benefity
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia

 

 

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie aplikacji do 25 stycznia 2022.

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO”. 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners