Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista - Departament Rozwoju Startupów Sekcja Wdrażania

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 

 • Wykonywanie zadań w zakresie: 

1) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej;

a) opracowywanie i aktualizacja dokumentów programowych oraz procedur w zakresie realizacji umów z beneficjentami, w tym rozliczania projektów; 

b) weryfikacja i rekomendowanie wniosków o płatność;

c) weryfikacja i zatwierdzanie zmian zgłaszanych przez beneficjentów do umów o dofinansowanie projektów;

d) przygotowywanie interpretacji i wyjaśnień dotyczących zakresu wdrażanego poddziałania;

e) planowanie i sprawozdawczość; 

f) współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie procesów dotyczących obszaru tematycznego Sekcji;

g) zapewnienie prawidłowości danych wprowadzanych do systemów informatycznych, w szczególności LSI1420 oraz SL2014;

h) przechowywanie i archiwizacja dokumentów będących w posiadaniu Sekcji. 

 

 • Wsparcie prac związanych z programowaniem instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie:

1) Opracowywania dokumentacji programowej dotyczącej instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2021-2027 ;

2) Organizacji spotkań i współpracy z jednostkami systemu wdrażania i nadzoru instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2021-2027;

3) Współpracy z zespołami merytorycznymi PARP w zakresie programowania instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2021-2027. 

 

 • Prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców usług;
 • Współpraca z zespołami merytorycznymi PARP w zakresie wdrażanych programów;
 • Wykonywanie innych zadań w związku z zajmowanym stanowiskiem, w ramach realizacji zadań Agencji, zgodnie z poleceniem przełożonego;
 • Udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań;
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • Samodzielna organizacja pracy.

 

Wymagania konieczne:

 

 • Wykształcenie: Wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: min. 2 lata (Specjalista), min. 3 lata (Starszy Specjalista), min 4 lata (Główny Specjalista)
 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu zasad funkcjonowania Funduszy Europejskich: bardzo dobry;
 • Znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 • Biegła obsługa aplikacji komputerowych (pakiet MS Office), znajomość aplikacji Excel na poziomie zaawansowanym;
 • Umiejętności analizy dokumentów o charakterze prawnym
 • Poziom znajomości języka obcego: język angielski - średniozaawansowany
 • Poziom obsługi programów komputerowych: MS Office - zaawansowany
 • Umiejętność analizy dokumentów o charakterze prawnym; Samodzielność w realizacji zadań. 

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub z obszaru finansów i rachunkowości
 • Doświadczenie zawodowe: w pracy w Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej programy współfinansowane z funduszy UE w zakresie podobnym do zadań na proponowanym stanowisku pracy lub w pracy dotyczącej przygotowywania dokumentów aplikacyjnych lub rozliczeniowych składanych do w Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej min. 2 lata (w przypadku Specjalisty), min. 3 lat (w przypadku Starszego Specjalisty) min 4 lata (w przypadku Głównego Specjalisty).
 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych – średniozaawansowany.
 • Poziom znajomości Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - zaawansowany.
 • Poziom znajomości języka obcego: język angielski - zaawansowany
 • Poziom obsługi systemu SL2014-2020 – zaawansowany
 • Inne: Prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:
 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej,
 • Regulaminową premię kwartalną,
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do prywatnej opieki medycznej,
 • Możliwość skorzystania z karty multisport,
 • Dostęp do szkoleń specjalistycznych,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • Pracę w doskonałej lokalizacji w centrum miasta,
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy i współpracy w zespole.

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO”. 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners