Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Starszy Specjalista/tka w Departamencie Analiz i Strategii

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 

• przygotowywanie dokumentów merytorycznych i metodycznych dot. projektowanych badań (udział w opracowaniu projektu badania, udział w tworzeniu narzędzi badawczych, itp.) w obszarze Programy Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020 (np. ewaluacja efektów wsparcia w ramach II osi priorytetowej Nowoczesna Infrastruktura Transportowa POPW 2014-2020) ) oraz sprawowanie bezpośredniego, merytorycznego nadzoru nad procesem ewaluacyjnym, obsługiwanym przez wykonawcę zewnętrznego. 

 

• przygotowywanie tematycznych materiałów analitycznych i opracowań na podstawie danych źródłowych (pierwotnych i wtórnych; ilościowych i jakościowych, w tym wyników różnego typu badań); 

 

• opiniowanie opracowań oraz dokumentów jw., przygotowanych przez instytucje zewnętrzne oraz wewnętrznych opracowań tego typu (projekty badawcze, narzędzia badawcze, materiały analityczne, raporty z badań);

 

• prezentowanie wyników prowadzonych badań na spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych (spotkania z instytucjami nadzorującymi, współpracującymi, udział w seminariach, konferencjach); 

 

• obsługę administracyjna dokumentów, w szczególności  dotyczących zadań ewaluacyjnych i analityczno-badawczych departamentu. 

 

Wymagania:


Wymagania konieczne:


• Wykształcenie wyższe, w tym licencjackie/inżynierskie (preferowane na kierunkach zgodnych z dziedziną nauk społecznych, w ramach następujących dyscyplin:  nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości); 

 

• Co najmniej 3 letnie doświadczenie i kwalifikacje (potwierdzone w dokumentach aplikacyjnych – w CV, liście motywacyjnym lub w innych dokumentach potwierdzających wymagane doświadczenie i kwalifikacje w zakresie:

 - w opracowywaniu metodologii badań społeczno-gospodarczych i/lub ewaluacji; 

- w koordynacji procesu realizacji badań społeczno-gospodarczych i/lub ewaluacji programów publicznych; 

- w pracy na zbiorach danych ilościowych - finansowych, administracyjnych, statystycznych, itp. (w tym ich pobierania z systemów, łączeniach, przekształcania i prowadzenia różnego typu analiz w arkuszach kalkulacyjnych i/lub pakietach statystycznych). 

- w opracowywaniu raportów, prezentacji, syntetycznych informacji, opracowań merytorycznych lub innych opracowań o charakterze analitycznym.

 

• Ogólna znajomość problematyki dot. uwarunkowań rozwoju gospodarczego/przedsiębiorczości/innowacyjności, współpracy biznesowej i/lub współpracy nauka-biznes (np. wynikająca z doświadczenia w realizacji projektów badawczych o tego typu tematyce); 

 

• Swobodne posługiwanie się językiem angielskim w środowisku zawodowym/biznesowym (poziom co najmniej B2)

 

• Sprawne posługiwanie się programami typu Word, Excel, PowerPoint 

 

Wymagania pożądane:


• Studia podyplomowe w zakresie analizy danych;

 

• Pakiety statystyczce –umiejętności obsługi programów dedykowanych analizie danych (np. SPSS/PAWS Statistic, R, MAXqda, itp.)

 

• Odbyte szkolenia stanowiskowe i/lub studia podyplomowe (preferowane w zakresie analizy danych, ewaluacji, zamówień publicznych, zarządzania projektami i/lub komunikacji/PR).

 

 

Oferujemy:
  • współpracę w oparciu o umowę o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej,
  • regulaminowa premia kwartalna,
  • możliwość skorzystania z dofinansowania do prywatnej opieki medycznej,
  • możliwość skorzystania z karty multisport,
  • dostęp do szkoleń specjalistycznych,
  • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
  • pracę w doskonałej lokalizacji w centrum miasta,
  • możliwość pracy w systemie hybrydowym,
  • bardzo dobrą atmosferę pracy i współpracy w zespole.

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO”. 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners