Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista/Starszy Specjalista Sekcja Wdrażania Projektów

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Pełnienie roli opiekuna projektów w zakresie Działania 2.21 Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (typ 1, 3, 4, 5 i 6) oraz Działania 2.2.PO WER Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, w tym:

1) monitorowanie realizacji projektów, 

2) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność,

3) akceptacja harmonogramów płatności,

4) akceptacja personelu realizującego projekt, materiałów szkoleniowych, planów rozwoju i innych produktów powstałych w wyniku realizacji projektów,

5) weryfikacja i zatwierdzanie zmian zgłaszanych przez Beneficjentów do umów o dofinansowanie projektów,

6) przygotowywanie propozycji rozwiązań oraz wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji ww. działań, konsultowanie i przedkładanie do akceptacji przełożonego,

7) opracowywanie założeń, wybór i nadzorowanie Wykonawców usług wpierających prawidłowe wdrożenie projektów finansowanych z ww. Działań,

 • Przygotowywanie danych i informacji niezbędnych do opracowania planów i sprawozdań z zadań wskazanych powyżej.
 • Uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem i weryfikacją dokumentów do Programu Europejskie Fundusze dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), aktualizacja oraz opiniowanie aktów prawnych, weryfikacja dokumentacji konkursowej, w tym kryteriów wyboru projektów w ramach FERS.
 • Obsługa Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w PO WER 2014-2020 (SOWA) oraz SL2014/CST, baza ACCESS.
 • Wprowadzanie zmian i aktualizacja procedur wewnętrznych PARP dot. PO WER i FERS w zakresie zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach.
 • Współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań z Beneficjentami /Operatorami.
 • Współudział w rozpatrywaniu środków odwoławczych składanych przez wnioskodawców w ramach konkursów realizowanych w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach.

 

 

Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie: wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe:minimum roczne (Specjalista) lub dwuletnie (Starszy Specjalista)
 • Doświadczenie zawodowe związane z wdrażaniem lub rozliczaniem projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE;
 • Dobra znajomość zagadnień z zakresu uregulowań prawnych i dokumentów programowych związanych z wdrażaniem Funduszy Strukturalnych UE;
 • Poziom znajomości języka obcego: dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Poziom obsługi programów komputerowych: 
 • bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office
 • dobra znajomość systemów informatycznych w tym SL2014.

Inne: 

 • umiejętność prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych;
 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyszukiwania informacji.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji, zarządzania lub finansów;
 • doświadczenie zawodowe związane z rozliczaniem umów dot. realizacji projektów szkoleniowych;
 • doświadczenie zawodowe związane z wdrażaniem lub rozliczaniem projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • doświadczenie zawodowe w pracy w Instytucji Pośredniczącej;
 • dobra znajomość obsługi systemów informatycznych, w tym SOWA;

 

Oferujemy:
 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej,
 • Regulaminową premię kwartalną,
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do prywatnej opieki medycznej,
 • Możliwość skorzystania z karty multisport,
 • Dostęp do szkoleń specjalistycznych,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • Pracę w doskonałej lokalizacji w centrum miasta,
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy i współpracy w zespole.

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO”. 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners