Blog

Prawa pracownika tymczasowego | Pracownik tymczasowy urlop

Zacznijmy od wyjaśnienia, co to jest praca tymczasowa?

Pojęcie pracy tymczasowej wprowadzono do polskiego systemu prawnego poprzez ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa ta reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej.

Istotą pracy tymczasowej jest trójstronna relacja: agencji pracy tymczasowej – pracodawcy użytkownika – pracownika tymczasowego.

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia, która obejmuje określony czas trwania, w celu wykonania określonych zadań lub projektów. Może obejmować pracę na zastępstwo, pracę sezonową lub projekty o ograniczonym czasie trwania. Pracownicy tymczasowi są często zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej, które pośredniczą między pracownikami, a pracodawcami.

Kim jest pracownik tymczasowy?

Jest to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.
Pracownik tymczasowy wykonując usługę pracy tymczasowej ma analogiczne obowiązki jak inni pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy użytkownika. Pracownicy rekrutowani są do pracy zgodnie z wymogami stanowiska i oczekiwaniami pracodawcy.

Chcesz zostać pracownikiem tymczasowym?
Dowiedz się jakie są Twoje prawa i obowiązki.

Prawa pracownika tymczasowego:

 1. Umowa o pracę tymczasową: Pracownik tymczasowy najczęściej zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę tymczasową zawartą z agencją pracy tymczasowej. Umowa ta musi zawierać m.in. warunki zatrudnienia, wynagrodzenie, okres zatrudnienia oraz inne istotne informacje. Wyjątkiem są sytuacje, w których zastosowanie mają umowy cywilno-prawne, wtedy mamy do czynienia z nieco inną konstrukcją umowy. Umowa o pracę tymczasową zgodnie z ustawą nie mogą przekraczać 18 miesięcy. Jest to maksymalny okres, na jaki można zawrzeć umowę tymczasową z jednym pracownikiem. Po upływie tego okresu, umowa nie może być kontynuowana, chyba że zostanie zawarta nowa umowa na stałe bezpośrednio pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą użytkownikiem.
 2. Warunki pracy i sprawiedliwe wynagrodzenie: Pracownik tymczasowy ma prawo do takich samych warunków pracy jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawcę. Obejmuje to m.in. wynagrodzenie za pracę,  odpoczynek, urlopy, oraz inne świadczenia.
 3. Prawo do wypoczynku: Pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do urlopu w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji pracodawcy – urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Równe traktowanie: Pracownik tymczasowy musi być traktowany równo w stosunku do innych pracowników wykonujących takie same lub podobne zadania w miejscu pracy.
 5. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa: Pracodawca, czyli agencja pracy tymczasowej lub pracodawca użytkownik, musi zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
 6. Prawo do rozwiązania umowy tymczasowej: W umowie o pracę tymczasową strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy przez każdą ze stron:
  * z trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;
  * z jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Jakie są obowiązki pracownika tymczasowego?

To bardzo ważne, aby przed podjęciem zatrudnienia pracownik zapoznał się ze swoimi obowiązkami i przestrzegał ich w miejscu pracy.

Główne obowiązki to:

 1. Wykonywanie powierzonych zadań: Pracownik tymczasowy jest zobowiązany do wykonywania zadań zawartych w umowie o pracę tymczasową lub przypisanych mu przez pracodawcę zgodnie z jego kwalifikacjami i umiejętnościami.
 2. Przestrzeganie regulaminu pracy: Pracownik tymczasowy musi przestrzegać regulaminu pracy obowiązującego w miejscu jego zatrudnienia, w tym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Punktualność i obecność: Pracownik tymczasowy powinien być punktualny i obecny w miejscu pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.
 4. Zachowanie poufności: Pracownik tymczasowy ma obowiązek zachować poufność informacji dotyczących firmy oraz danych klientów, z którymi może mieć kontakt w ramach wykonywanych obowiązków.
 5. Dbałość o sprzęt i mienie pracodawcy: Pracownik tymczasowy musi odpowiednio dbać o narzędzia pracy oraz mienie pracodawcy, które są mu powierzone w celu wykonywania zadań.

Przestrzeganie zarówno praw, jak i obowiązków pracownika tymczasowego jest kluczowe dla utrzymania pozytywnych relacji z pracodawcą oraz zapewnienia bezproblemowego przebiegu zatrudnienia.

Zadzwoń: 886 971 974