Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) służy do ewidencji podatników, a także płatników składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to wszystkich podatników zarówno tych, którzy płacą podatki oraz tych, którzy korzystają w całości z podmiotowych i przedmiotowych zwolnień podatkowych.

NIP nadawany jest przez urząd skarbowy w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego przez podatnika zgłoszenia identyfikacyjnego. Wygasa natomiast z mocy prawa (w przypadku osoby fizycznej w momencie jej zgonu, a u podatników nie będącymi osobami fizycznymi w momencie ustania bytu prawnego np. likwidacja spółki z o.o.).

Numer NIP jest indywidualny dla każdego.

O numer NIP należy ubiegać się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania po wypełnieniu formularza NIP-3 (dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej).

wzór formularza w formacie PDF - ze strony Ministerswa Finansów

Zgłoszenie identyfikacyjne może być dokonane przez pracodawcę. Jeżeli pracodawca pobiera zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy z tytułu wykonywania umowy o pracę, umowy-zlecenie lub umowy o dzieło to należy złożyć zgłoszenie identyfikacji podatkowej na formularzu NIP-3 za pośrednictwem pracodawcy. Pracodawca dostarcza pracownikowi formularz zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie 7 dni od dnia potrącenia pierwszej zaliczki na podatek dochodowy lub od dnia złożenia oświadczenia (PIT-12) w sprawie rozliczenia rocznego. Pracownik składa pracodawcy prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie identyfikacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza. Pracodawca po otrzymaniu zgłoszenia od ppracownika, w terminie 14 dni przekazuje je (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania pracownika.


 
Rekrutacja - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners